Warunki Gwarancji

Warunki Gwarancja Na Produkty firmy Radaway 

1.Sprzedawca udziela Nabywcy 36-miesięcznej gwarancji na zakupiony towar (kabiny, odpływy liniowe, brodziki podpłytowe) oraz 24 – miesięcznej gwarancji na brodziki akrylowe i konglomeratowe. Okres gwarancji liczy się od dnia, w którym odpowiedzialność za zamówiony towar przeszła na finalnego nabywcę.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje niezmienną jakość (w tym np. kolor, oraz inne standardowe parametry towaru określone we wzorcach katalogowych) pod warunkiem używania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem oraz stosowaniem się użytkownika do instrukcji i informacji. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych towaru oraz innych uszkodzeń powstałych w wyniku jego nieprawidłowej eksploatacji albo niestosowania się użytkownika do instrukcji i informacji.

3. Zwyczajowo przyjęte w handlu lub nieznaczne odchylenia w barwie i deseniu dostarczonych towarów od ich wzorców katalogowych nie uprawniają do złożenia reklamacji.

4 Nabywca zobowiązany jest do zbadania dostarczonego/odbieranego towaru pod względem zgodności jego ilości, rodzaju i jakości z danymi ustalonymi w umowie.

5. Wszelkie wady fizyczne dostarczonych towarów należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, a w przypadku wad ukrytych w terminie 8 (słownie: ośmiu) tygodni od daty ujawnienia się wady. Po upływie powyższych terminów roszczenia Nabywcy z tytułu wad fizycznych dostarczonych towarów wygasają.

6. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedawca według swojego wyboru może: – usunąć wady; – wymienić towar na wolny od wad; – obniżyć cenę towaru i zwrócić nadpłatę Nabywcy; – odebrać wadliwy towar i zwrócić Nabywcy uiszczoną opłatę.

7. W zależności od wybranego przez Sprzedawcę sposobu załatwienia reklamacji, o którym to sposobie Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Nabywcę w formie pisemnej, strony wspólnie ustalą termin, w którym Sprzedawca wywiąże się ze swojego zobowiązania. W przypadku towarów magazynowych termin ten nie może być jednak krótszy niż 7 (słownie: siedem) dni, a w przypadku towarów niestandardowych – niż 1 (słownie: jeden) miesiąc.

8. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna, wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z jej zgłoszeniem przez Nabywcę pokrywa Nabywca.

9 Wszelkie dalej idące roszczenia Nabywcy są wyłączone. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Nabywcę szkodę (utracone korzyści i stratę majątkową).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl