Reklamacje i zwroty

                                                                                                         Reklamacja produktu
Szanowny Kliencie,
dbamy o Twoje prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez nas produktu oraz Twoich uprawnień związanych z reklamacją na podstawie ustawowej – z tytułu rękojmi.


Ważne! Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku jednak adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)


Mamy obowiązek dostarczyć produkt bez wad. Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. Ważne! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.


Reklamację możesz złożyć na przykład:

  • pisemnie na adres: P.H.U. EUROSTYL ul. Chrobrego 6 44-200 Rybnik
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@twojakabina.pl

Podaj w opisie reklamacji: (1) informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Składając reklamację mogę Państwo skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

                        Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Dla umów sprzedaży zawartych Dla umów sprzedaży zawartych
do 24 grudnia 2014 r.
Dla umów sprzedaży zawartych Dla umów sprzedaży zawartych
od 25 grudnia 2014 r.
W tym wypadku uprawnienia mają co do zasady
charakter dwuetapowy, co oznacza, że masz
możliwość przejścia do drugiego etapu uprawnień
dopiero po uprzednim wyczerpaniu uprawnień z
pierwszego etapu:
1) Etap: naprawa / wymiana
Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, możesz żądać
doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową
przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub
wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie
nadmierności kosztów uwzględnia się wartość
produktu zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień
stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod
uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Cię inny
sposób zaspokojenia.
2) Etap: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli z przyczyn określonych powyżej, nie możesz
żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli nie zdołamy
uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim
czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Cię
na znaczne niedogodności, to masz prawo domagać
się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od
umowy.
Ważne! Od umowy nie możesz odstąpić, gdy
niezgodność produktu z umową jest nieistotna.
W tym wypadu uprawnienia mają co do zasady
charakter równorzędny, co oznacza, że masz
możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej,
jak i drugiej grupy uprawnień:
1) Grupa: obniżenie ceny /zwrot pieniędzy
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć
oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy
Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.
Ważne! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli
produkt był już przez nas wymieniony lub
naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość
obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad
lub usunięcia wady.
 Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast
zaproponowanego przez nas zgodnie z
postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać
wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast
wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że
doprowadzenie produktu do zgodności z umową
sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest
niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych
kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez nas.
Ważne! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli
wada jest nieistotna.
2) Grupa: naprawa/wymiana
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać
wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia
wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia
Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową produktu wadliwego w sposób wybrany
przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z
drugim możliwym sposobem doprowadzenia do
zgodności z umową wymagałoby nadmiernych
kosztów.


Pamiętaj, że klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na nasz koszt dostarczyć produkt wadliwy na adres: P.H.U. EUROSTYL ul. Chrobrego 6 44-200 Rybnik. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania jego dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest nam udostępnić produkt w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Ważne! Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy reklamację za uzasadnioną.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania
sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dodatkowe ograniczenia związane z reklamacją produktu dotyczące klientów nie będących konsumentów mogą być
zawarte w regulaminie naszego sklepu.

Inne reklamacje

W ten sam sposób jak wyżej możesz złożyć także reklamację związane ze świadczeniem za pomocą naszego sklepu
internetowego usług elektronicznych (np. konto lub formularz zamówienia) oraz inne reklamacje związane z
działaniem naszego sklepu internetowego.

W opisie reklamacji podaj (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twoje żądanie; oraz (3) dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl